Strefa wiedzy

Raport Audytela dla UKE na temat USO

17.05.2011

Raport Audytela dla Prezesa UKE na temat obowiązku świadczenia usługi powszechnej (USO) stwierdza,  że aktualnie obowiązujący model świadczenia USO jest nieefektywny i nieadekwatny do aktualnych potrzeb użytkowników oraz stanu rynku. Wadliwa transpozycja prawa wspólnotowego wpływa przede wszystkim na uprawnienia Prezesa UKE, ograniczając je znacząco w stosunku do uprawnień do wyznaczenia przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej, jakie państwom członkowskim przyznaje DUP. Pt pozbawia Prezesa UKE możliwości oceny, czy dany element usługi powszechnej jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników końcowych w ramach ofert komercyjnych przynajmniej jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, czy też niezbędne jest wyznaczenie przedsiębiorcy, który będzie zobowiązany do świadczenia danej usługi.

Powoduje to, że Prezes UKE nie ma należytej swobody w ocenie, czy niezbędne jest wyznaczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zobowiązanych do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Niezbędne oraz pożądane działania legislacyjne, dotyczące Pt oraz aktów wykonawczych do Pt, które należy podjąć w celu usunięcia obecnego stanu, są następujące:

Działania niezbędne:

         Wprowadzenie fakultatywności w wyznaczaniu przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład wraz z określeniem przesłanek, którymi Prezes UKE powinien kierować się przy podejmowaniu decyzji;

         Dostosowanie zakresu usługi powszechnej do zmian w DUP, w szczególności do art. 4 ust. 2, art. 7 oraz art. 23a DUP;

         Doprecyzowanie, że obowiązek z art. 91 ust. 2 Pt może być nałożony także na przedsiębiorcę wyznaczonego w trybie art. 83 ust. 1 Pt.

Działania pożądane:

         Wprowadzenie przepisu regulującego obowiązki przedsiębiorcy wyznaczonego w przypadku zbycia całości lub części aktywów na rzecz odrębnego podmiotu należącego do innego właściciela;

         Doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania konkursu na usługę powszechną dla wybranych usług oraz wybranych obszarów (zgodnie z art. 8 ust. 2 DUP).

Z dniem 9 maja 2011 r. wygasły decyzje Prezesa UKE nakładające na TP obowiązek świadczenia usługi powszechnej i określające warunki jej świadczenia, w związku z czym po 8 maja 2011 r. TP nie jest zobowiązana do świadczenia tej usługi. 

Raport Audytela został zrealizowany w ramach zamówienia publicznego ogłoszonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pełna treść raportu jest dostępna na stronach UKE

Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw,…

30.07.2020

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2020!

Najnowszy raport zawiera m.in.: – Charakterystykę rynku – w tym podaży i popytu, głównych wydarzeń oraz trendów – Omówienie wpływu…

12.05.2020

Zobacz więcej

Najnowsza edycja raportu: „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze”

Niniejszy raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie…

28.08.2019

Zobacz więcej

Raport telekomunikacyjny – szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2019-2024

Zachęcamy do składania zamówień najnowszego raportu dot. rynku telekomunikacyjnego oraz jego prognoz na lata 2019-2024. Informujemy, że zawarte w raporcie…

23.08.2019

Zobacz więcej

Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2019!

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian.

24.05.2019

Zobacz więcej
icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.