Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AUDYTEL S. A.

Niniejsza Polityka Prywatności, stosowana jest przez Audytel S. A., mającą siedzibę przy  ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309391, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 779-21-69-697, dalej zwana Audytel.

Audytel wykorzystuje stronę internetową jako materiał informacyjny, marketingowy oraz w celu relacji z Klientem. Za pośrednictwem strony internetowej Audytel nie są zawierane żadne transakcje oraz umowy. Audytel nie pobiera żadnych opłat z tytułu rejestracji i korzystania ze strony www.audytel.pl.

DANE OSOBOWE

Audytel, jako Administrator danych, zbiera dane użytkowników strony internetowej www.audytel.pl w celach edukacyjnych, marketingowych oraz w celu wysyłki materiałów marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dane użytkowników zbierane są na podstawie indywidualnie wyrażonej zgody:

a)   Przy rejestracji i założeniu konta użytkownika na stronie internetowej www.audytel.pl,

b)   Przy rejestracji do newslettera na stronie internetowej www.audytel.pl,

c)   Po wyrażeniu chęci na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

d)   Przy rejestracji na webinarium, realizowanej przy użyciu narzędzia GoToWebinar,

e)   W innych, niewymienionych powyżej przypadkach doraźnych.

Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Audytel. Użytkownik wyrażający zgodę na przetwarzanie danych jest zawsze informowany o celu w którym dane będą przetwarzane, o prawie dostępu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych zawsze jest dobrowolne.

Audytel nie kupuje, nie sprzedaje, ani nie pośredniczy w handlu bazami danych. Przetwarzane przez nas dane wykorzystujemy jedynie w celu, w którym zostały zebrane. Audytel powierza przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi następującym firmom:

a)   Home.pl Sp. J.,

b)   Citrix Online,

c)   Freshmail Sp. z o. o.

Dane osobowe zbierane są w zakresie wynikającym z celu przetwarzania danych. Audytel nie zbiera danych, których zakres wykracza poza niezbędny do realizacji celu.

Audytel nie zbiera za pośrednictwem strony www.audytel.pl żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Osobom których dane przetwarza Audytel przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą. W celu realizacji tego prawa należy skontaktować się z nami: 22 537 50 50, lub napisać pod następujący adres: info@audytel.pl.

Audytel w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony www.audytel.pl stosuje obowiązujące przepisy prawa:

a)   Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

b)   Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c)   Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

PLIKI COOKIES

Audytel zdaje sobie sprawę ze zbierania danych osobowych użytkowników strony www.audytel.pl przez przeglądarki w formie plików Cookies, oraz z wykorzystywania ich podczas ponownych odwiedzin użytkownika na stronie www.audytel.pl

Cookies, zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Audytel stosuje pliki Cookies w następujących celach:

  • obsługi procesu logowania (automatyczne logowanie przy kolejnych wizytach)
  • optymalizacji działania strony (dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie)
  • nawiązaniu relacji w z klientami (historia wizyt na stronie)
  • zabezpieczenia procesu transmisji danych (protokół SSL)

O udostępnianiu plików Cookies decyduje użytkownik, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. By określić zasady zbierania Cookies należy wejść w zakładkę „Pomoc” w posiadanej wersji przeglądarki i tam uzyskać niezbędne informacje. Wyłączenie możliwości zbierania Cookies może skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie www.audytel.pl.

Przy pierwszym wejściu na stronę www.audytel.pl użytkownik jest informowany o zbieraniu Cookies oraz zbierane jest oświadczenie o zaakceptowaniu zasad zbierania Cookies.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Na stronie internetowej www.audytel.pl użytkownik może założyć sobie indywidualne konto. Posiadanie konta pozwala użytkownikowi na dostęp do materiałów, które nie są przeznaczone dla niezarejestrowanych użytkowników. Rejestracja i późniejsze logowanie na stronie www.audytel.pl jest darmowe i przebiega przy zabezpieczeniu przesyłanych danych za pośrednictwem protokołu SSL, dostarczonego przez Unizeto Technologies S. A.

Audytel monitoruje zachowania użytkownika, analizując jego aktywność na stronie internetowej, odwiedzane podstrony oraz czytane lub oglądane materiały. Monitorowanie zachowań użytkownika robione jest w celu lepszego dopasowania strony www.audytel.pl do jego preferencji, opracowania materiałów interesujących użytkownika oraz analizy preferencji osób odwiedzających stronę.

Audytel może wykorzystywać dane użytkowników w celu realizacji okazjonalnych konkursów, do których zapraszani mogą być wszyscy lub niektórzy użytkownicy strony www.audytel.pl. W przypadku organizacji konkursu użytkownikowi będzie przedstawiany odrębny regulamin.

INFORMACJE HANDLOWE PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Audytel, uzyskawszy uprzednią zgodę od osoby której dane dotyczą, wysyła do zarejestrowanych osób newsletter zawierający informacje o działalności oraz ofercie Audytel. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych jest dobrowolne, użytkownik zawsze może wyrazić zgodę na jego otrzymywanie oraz zawsze może zrezygnować z subskrypcji. Rejestracja w serwisie nie wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.

Audytel nie będzie przekazywał użytkownikom informacji o ofertach handlowych innych firm i dostawców, nie będzie realizował wysyłek na zlecenie oraz nie będzie sprzedawał bazy danych. Newsletter ma na celu przekazywanie informacji o działalności i produktach Audytel, wydarzeniach w których pracownicy Audytel brali udział oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

INNI DOSTAWCY

Audytel nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie danych przez inne organizacje, na których strony użytkownicy zostali przekierowani. W takich sytuacjach zastosowanie mają Polityki Prywatności i Regulaminy stosowane przez te organizacje.

REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia lub pytania związane z korzystaniem ze strony www.audytel.pl prosimy kierować pod adres: info@audytel.pl.

linkedin

Google +

icon

Newsletter

icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatnie artykuły naszych ekspertów.


linkedin

Linkedin